فرمودند بر چهار اصل:

 

1. دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی‌دهد، پس تلاش کردم؛

 

2. و دانستم که خدا مرا می‌بیند، پس حیا کردم؛

 

3. و دانستم رزق مرا دیگری نمی‌خورد، پس آرام شدم؛

 

4. و دانستم که پایان کارم مرگ است، پس مهیا شدم.